Bäm Apenthiker

Gustav Schuster Dutz

..

Zea’m Apenthiker kit emol
En aolt Frä Mahm erän,
En Ziker huet se un dem Arm
Do äs en Katz dertän.

Härr Apenthiker, säh se nor
Menj uerem Katz ist un,
Se weall mer fräcken, känt ich net
Hä äst derke bekun?

Se hu Mixturen jo geneach,
Gie se mer dennich äst,
Und healfe se doch menjer Katz
Als geat barmhärzich Chräst!

Dro strichelt se de Katz, ändem
Se affem Arm se wächt.
Der Apenthiker dreht sich äm
Ken de Stelag’ und sprächt:

„Mixturen hu mer glatt geneach,
Se hu baold nemi Platz,
Bedäne se sich mehr wohär,
D’äs alles fiur de Katz!“