De Subtraktion

.

.

Gustav Schuster Dutz

Et sprächt der Lihrer ken de Pitz:
„E Pitz, paß af menj Froch!
Wonn te vun elf foaf uef saolt zähn,
So, wevel bleiwt der noch?“

Der Pitz stiht wä en Trelesch do,
Det Bleat änt Hift em stecht.
„Na Pitz, dink doch e kitzken no!“
Der Pitz dinkt noh und – schwecht.

Der Lihrer sprächt: „E Pitz, gäf uecht,
Net loß glech hen de Läpp!
Wonn te vun elf Lei foaf verlest,
Wat bleiwt der noch äm Schäpp?

Dem Pitz, demm giht e Lächt af. „Näst!
Näst!“ sprächt e. „Pitz, menj Froch!“
„Ich wiß, awer’t bleiwt dennich näst,
Dänn’t Schäpp huet dro e Loch!“