Det Ämgekiurt

Gustav Schuster Dutz

.

„Kamm mät, e Misch! Mer gohn enzänken
Än’t Letchef, dat mer ister dränken,
Mer hu sänjt wonni net gezecht,
Und ech bä wä en Koff erlecht!“
„Än’t Letchef? Lider terf ich net,
Mehr wä gärn ich uch mätku wedd.
Der Uerzt die huet mer, wä ich klot,
Ich känt net schlofen, ’t eangdersot.
’si hun ich et gelosse längst.“
„Na hir! Tea schlefst net, wonn te drängst?
Bä mir huet ’t ämgedreht sich trofen,
Ech kaon net soffe, wonn ich schlofen!“