Det Schlässelloch

De sacksesch Segd der Himetgeminschuft

Durcht Schlässelloch gucken mir gärn,
won mir derhainder hiren Lärm.
Doch diën kaun em häi net hiren,
awer em kaun noch äster liren.

Em mäs den klennen Schlässel säcken
und imol kurz uch fiëst draf dräcken!
Schiun list em än saksescher Lektür
und zuelen mess em näst derfiur.

saksesch, zem liësen

Mir Keakellegt

De besofän Klätegass

Bäm Apenthiker

De Subtraktion

Der Biesserwässer

Der sekant Lihrer

Der Tramiterturm

Det Ämgekiurt

Gekrinkt

KENT

Entēscht Erwuërdung

Lethargie